Anasayfa / Bilge Nesil Enstitüsü

Bilge Nesil Enstitüsü

Enstitü

Bir kuruma bağlı veya bağımsız olarak ar-ge, rapor, bildiri yapan kurumdur. Bazen de ilgili konularda uzmanlık, danışmanlık ve  raporatörlük yapan kuruluşlardır.

Bilge Nesil Enstitüsü

Bilge Nesil  Enstitüsü 15.12.2015 tarihinde Balıkesir  Valiliği Dernekler müdürlüğünün onayı ile Bilge Nesil Gençlik Bilişim Sanat ve Turizm Derneğine bağlı bağımsız bir enstitü olarak çalışmalar yapmak üzere Sındırgı ilçesinde kurulmuştur. Gençlik, bilişim, sanat ve turizm alanında çalışmalar yapan uzmanlar tarafından kurulan enstitü, Türkiye’de alanında kurulmuş ilk Enstitüdür. Kısa adı BİLGE NESİL‘dir.

Bilge Nesil  konusunda bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, yerel, ulusal ve evrensel değerlere sahip, itibarlı birey, topluluk, kuruluş ve kurumlardan oluşan toplum meydana getirmek üzere kamu yararına faaliyet gösteren kuruluş olmak amacı ile kurulmuştur.

Enstitünün Vizyonu,

Gençlik, bilişim, sanat ve turizm alanında, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren tarafsız, güvenilir ve etkin bir kuruluş olmaktır.

Enstitünün Misyonu

Yerel, ulusal ve uluslararası paydaş kurumlar arası iletişime ve işbirliğine önem verme,

Disiplinler arası işbirliği ile projeler üretme,

Çağdaş ve güçlü eğitim teknolojilerini kullanarak çeşitli konularda eğitim, danışmanlık, mentorluk, koordinatörlük yapma,

Bölgenin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir projeler amaçlayan,

Yerel, Ulusal ve uluslararası kurumlarla yapılacak işbirliği ile teknoloji imkânlarını kullanarak, bilimsel, sanatsal ve uzmanlık birikimleriyle toplum sorunlarını aydınlatıcı çözüme yönelik bir çaba içerisinde olma.

Enstitü, itibar kavramının bireyler ve kurumların toplumsal konumu ve ilişkilerinin sürdürülebilirliği açısından en değerli varlıklarından biri olduğu gerçeğinden hareketle faaliyetlerini aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütür:

 • Daha itibarlı birey, topluluk, kuruluş ve kurumlardan oluşan toplumsal, ulusal ve evrensel yapıların oluşturulmasına katkı sağlar
 • Faaliyet alanları ve öncelikleri çerçevesinde farkındalık çalışmaları yapar, kamuoyu oluşturur
 • Geleceğin itibarlı toplum liderlerini yetiştirmeye katkıda bulunur
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterir, uluslararası işbirliklerini destekler
 • Kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler arasında dayanışmayı, işbirliğini ve ortaklığı destekler
 • Gençler, kadınlar, çocuklar, engelliler ve toplumdaki dezavantajlı grupların Enstitü faaliyetlerinde katılımcılık prensibi çerçevesinde faaliyetlere katılımcı ve yararlanıcı olarak yer almalarını öncelikli olarak destekler ve özel önem atfeder
 • Toplumsal katılımcılığı ve bireysel yetkinliklerin gelişmesini destekler
  “Kurumsal vatandaşlık” kavramı çerçevesinde, Enstitü; kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütürken kanuna, ahlâk standartlarına, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmaları, çevreye verebilecekleri zararları en aza indirgemeleri, faaliyetlerinin içinde yaşanılan dünyayı, sivil toplum örgütlerini ve kamuyu da etkilediğinin ve tüm bu sosyal paydaşlar ile işbirliği içinde çalışma gereğinin bilincinde olmaları konusunda destekler ve bu kapsamda etkin bir “kurumsal vatandaşlık” bilincinin oluşturulmasını ve şeffaflığı destekler
  Üyelerinin haklarını korur, refahını artırır, eğitim ve gelişimlerine katkı sağlar.
 • Bireysel ve kurumsal itibar yönetimi alanlarında ve bu alanların doğal, tamamlayıcı ve ayrılmaz bileşenleri olan halkla ilişkiler, iletişim, etik, marka-patent, reklamcılık, medya, insan kaynakları, kariyer, kamuoyu araştırmaları, danışmanlık, strateji, uluslararası ilişkiler, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, internet, sosyal ağlar, kurumsal vatandaşlık, çevrenin korunması, risk yönetimi, yönetişim, girişimcilik ve liderlik konularında faaliyetler gerçekleştirir.
 • Yürütülen faaliyetlerde gençlerin, kadınların, çocukların, engellilerin ve toplumdaki tüm dezavantajlı grupların katılımcı ve faydalanıcı olarak yer almasına özel önem verir.
 • Topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı, yapıcı ve yaratıcı bilge nesil ve sanatçılar yetiştirir

Bu çerçevede;

 1. Bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı faaliyetler yürütür (kurs ve sertifika programları düzenlemek, elektronik ve basılı yayınlar yapmak, panel, çalıştay, sempozyum, kongre vb. etkinlikler).
 2. Ülkemizde idari, teknik ve insan kaynakları kapasitesinin artırılabilmesi için  faaliyetler yürütür (eğitim programları düzenleme, akademi oluşturma, inceleme-araştırma desteği sağlama, internet siteleri oluşturma ve yayınlama, laboratuvar vb tesisler kurma ve işletme).
 3. Mevzuat, standart ve rehber hazırlama gibi faaliyetlere etkin olarak katılır, katkı sağlar, gelişmeleri izler ve bu gelişmelere bağlı olarak gereken her türlü çalışmayı yapar.
 4. Kamuoyu araştırmaları ve anketler yapar.
 5. Ödül törenleri düzenler.
 6. Paydaşlarla birlikte projeler gerçekleştirir, diğer STKlara, köy muhtarlıklarına, kamu kurumlarına destek olup projeler yürütür.
 7. Çeşitli konularda AR-GE, rapor ve içerik hazırlar, gerekli konularda projeler, Danışmanlık, bilirkişilik, mentorlük, hakemlik, uzmanlık ve koordinatörlük yapar.