Anasayfa / Gündem / Sındırgı’da Bir İstişare Mekanizması Ve Yönetişim Aracı Olarak; Kent Konseyi

Sındırgı’da Bir İstişare Mekanizması Ve Yönetişim Aracı Olarak; Kent Konseyi

Sındırgı Kent Konseyi`nin işleyişi birçok kişi tarafından merak konusu olduğu kadar, ben de merak etmişimdir. Kent Konseyi nedir? Ne iş yapar? Sındırgı kamuoyu ne kadar haberdardır? Bugüne dek tavsiye niteliğinde bir kararına ya da raporuna rastlamayınca oldukça şaşırdım.

Kent Konseyi Kavramı ve Nedir? Ne iş yapar?

Kent Konseyi, aslında bir kenti yönetmek için istişare mekanizması ve yönetişim* aracı olarak bakmakta fayda vardır. Başkanı, yürütme kurulu, komisyonları, meclisleri, alt kurulları mevcuttur. Kent Konseyi anlayışı gelişmiş yerel yönetimlerde yılda en az iki defa toplanmakta, gençlik, çocuk, kadın ve engelli meclisleri çalışmalar yürütmektedir.

Kent Konseyi, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, yerel hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını kısacası, Kentteki paydaşları bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan “ortak akıl” güç ve zenginliği ile ortak aklın süzgecinden geçen kararları, uygulamaya geçirilmesi isteği ile tavsiye nitelikli olarak Belediye veya ilgili kurumlara sunmayı ifade eder.

Kent konseyi mantığı yönetişimle ifade edilebilir. Burada bahsedilen “yönetişim”; yöneten ve yönetilenler arasında saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

Kent Konseyi Kavramının Geçmişi ve Mevzuatı

Kent Konseyi, yasada yer aldığı için göstermelik de olsa kurulması gereken, Belediye’ye bağlı (veya yük olan) yeni bir organ olarak görülme eğilimi, yaygınlığını korumaktadır. Kent konseyi kavramı ilk defa, 03.07.2005 tarihinde TBMM`de kabul edilen ve 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu ile mevzuatımıza girmiş olan bir kavramdır. Bakanlıklardaki İhtisas Heyetleri gibidir.

Kent konseyi ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 2006 yılında bir de yönetmelik çıkartılmıştır. 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği 6 Haziran 2009 Tarih ve 27250 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan değişikliklerle revizyondan geçirilerek daha sivil bir yapıya kavuşturulmuştur.”

Kent Konseyleri resmi kurumlardan tamamen bağımsızdır ancak, bir İlçe’de yapılması gerekenleri karara bağlayıp, ilgililere rapor halinde sunar, şehrin gelişmesi, büyümesi, modernleşmesi, sorunları ile ilgili her türlü konuyu ele alıp, değerlendirerek sonuca bağlar.

Kent Konseyi’nin, etkin ve olabildiğince esnek bir şekilde faaliyette bulunmasını sağlayacak uygun mali kaynaklara ve ayni katkılara ulaşabilmesi gerekmektedir. Kent Konseyi’ne Belediye tarafından sağlanacak destek ile ilgili olarak, 6 Haziran 2009 tarihli Yönetmelik, “Kent Konseyinin Mali Yapısı: Madde 16/a-(1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar” Şeklinde güçlü bir dayanak getirmekte ve Belediye’nin Konsey’e kaynak sağlamasının önünü açmış bulunmaktadır.

Genelde, demokratik yönetişim ilkelerinin, üst düzey yöneticiler tarafından yeterince içselleştirilmemiş olması ve buna bağlı olarak da politikalara ve programlara yansımasının sınırlı kalışı nedeniyle, ilgili konuya sahip çıkılma, teşvik edilme ve desteklenmesi yetersiz kalmaktadır.

Sındırgı Kent Konseyi

Sındırgı’nın yaşanabilir bir şehir olması ve sorunların minimize edilebilmesi için herkes üzerine düşen görevi yapmalı ve Kent Konseyi bazı İlçelerde olduğu gibi güçlenmeli ve kurumsal bir kimliğe kavuşturulmalıdır. Bu işleyiş mutlaka Sındırgı halkı adına yapılmalıdır…

Kent Konseylerinin daha etkin hale gelmesi için öncelikle bu kavramın herkes tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. En önemlisi yasalarla yetkilendirilmelidir. Tüm bunlara rağmen Sındırgı dışındaki bazı İlçelerde Kent Konseyleri yasal yetkileri olmamakla birlikte bir hayli etkin durumdadırlar. İlçe yöneticilerine yaptırım uygulayacak kadar güçlü hale gelmişlerdir. Sındırgı’da bunu söylemek maalesef mümkün değildir. Birçok soruna rağmen konsey rapor dahi hazırlayamamış geçmiş yıllar zayii olmuştur.

Sındırgı Kent Konseyi şemasına bakacak olursak;

  1. Kent Konseyi Yürütme Kurulu
  2. Çevre ve Trafik Komisyonu,
  3. Doğal Afetler Komisyonu,
  4. Esnaf Komisyonu,
  5. Kültür ve Sanat Komisyonu,
  6. Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu,
  7. Kadınlar Meclisi,
  8. Çocuklar Meclisi,
  9. Gençlik Meclisi,…vb

Görüleceği üzere Sındırgı Kent Konseyi; yürütme kurulu, 5 komisyon ve 3 meclisten oluşmaktadır. Öncelikle Eylem planı oluşturularak yol haritası çizilmesi,  paydaşların belirlenmesi ve yaşadığı şehrin daha müreffeh ve yaşayabilir bir şehir olması için çalışmaları planlamalıdır.

Mevcut durumun tanımlanması, İlçenin geleceğine yönelik ortak bir vizyon geliştirilmesi, Hedeflerin belirlenmesi, Uzun dönemli bir yerel eylem planının oluşturulması, tüm paydaşlarca benimsenmesi ve Yerelde öncelikli projelerin belirlenmesi sonucunda  uygulama yöntemi kullanılarak hedefe ulaşmak için irade ortaya konmalıdır.

Sonuç Olarak;

Sındırgı Kent Konseyi siyasetin ve popülerliğin yerine uzlaşmayı ele alan bir yapısıyla ilçe sorunlarına el atması beklenmektedir. Her şeye rağmen Önümüzde ki günlerde Sındırgı Kent Konseyi’nin faaliyetlerini sıkça duyacağımızı ümit ediyorum.

Genel Sekreteri atandığı vakit bundan sonra Kent Konseyi kendi içinde özeleştiri yapıp, kurumun daha etkin hale gelmesi için çaba sarf etmelidir. Etkin ve sürdürülebilir çalışmalarla olabildiğince eğitim, sağlık, turizm, ulaşım, kentsel dönüşüm, kültür-sanat, gençlik, sportif faaliyetler, mimari engeller, toplumsal adaptasyonun iyileştirilmesi… gibi konularda proje fikri çalışmalarıyla, sosyal ve kültürel alanlardaki yetersizliklerin ve sorunların önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalara hız vermesi Sındırgı Kamuoyunun beklentilerine katkı sağlaması adına önemlidir.

Saygı, Sevgi ve Hürmetlerimle..

*Yönetişim: Resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik yönetimin ortak kullanımı. (TDK)

Yazar: Muhammet Asil Çetin

Ekonomist olarak öğrendiklerini, beğendiklerini hep Sındırgı için de istemiş, projeler hazırlamış, yazılar yazmış, Sındırgı için hayallerini yarınlara saklamış Sındırgı'da Yaşam proje koordinatörü. Aynı zamanda Bilge Nesil Gençlik Dernek Başkanı ve Gençlik Lideri.

Dikkatini Çekebilir

KÖYDE ÇÖP OLMAZ

Köy yaşamında israf ve atık kavramları neredeyse yoktur. Her şey doğaya saygı ve sürdürülebilirlik anlayışıyla …